Aktualności

17 maja 2017
Ogłoszenie o zakończeniu naboru w ramach projektu "Częstochowski Parasol Pieczy Zastępczej"

Projekt pn. „Częstochowski parasol pieczy zastępczej”
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Ogłasza się zamknięcie naboru uczestników/uczestniczek projektu pn. „Częstochowski parasol pieczy zastępczej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, Priorytet IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2. – Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT.

Więcej informacji

Aktualności
Wojewódzki Urząd Pracy KatowiceŚląskie Centrum PrzedsiębiorczościUząd MarszałkowskiSerwis Regionalnego Programu Województwa ŚląskiegoMinisterstwo RozwojuFundusze Europejskie Częstochowskie Organizacje Pozarzadowe