Aktualności

6 kwietnia 2017
Rekrutacja do projektu "Częstochowski Parasol Pieczy Zastępczej"

Trwa rekrutacja do projektu "Częstochowski Parasol Pieczy Zastępczej", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, Priorytet IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2. – Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT.  Projekt realizowany jest przez Gminę Miasto Częstochowa w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Dziecku i Rodzinie „Dla Rodziny”.

Nabór uczestników/uczestniczek adresowany jest do:
1) dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy lub pochodzących z interwencji z rodzin biologicznych, a także funkcjonujących w rodzinach zastępczych zawodowych oraz rodzinnych domach dziecka;
2) kandydatów/ek do pełnienia roli rodzica zastępczego lub prowadzenia rodzinnych domów dziecka,
3) osób z rodzin dysfunkcyjnych,
4) osób usamodzielnianych przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej.
Nabór prowadzony będzie w trybie ciągłym od dnia 17.03.2017 do momentu ogłoszenia informacji o zamknięciu naboru.
W wyniku wdrożenia założeń projektowych nastąpi wzmocnienie procesu przejścia od opieki instytucjonalnej do usług świadczonych na poziomie lokalnym, zwiększenie oferty w zakresie usług wsparcia rodziny jako działań prewencyjnych ograniczających umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej, wzrost liczy osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz przyspieszenie usamodzielniania wychowanków opuszczających pieczę zastępczą.
Wymagane dokumenty można składać pocztą lub bezpośrednio w siedzibie Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny: ul. Jasnogórska 34, 42-202 Częstochowa.

Szczegółowe informacje na temat prowadzonego naboru oraz dokumenty do pobrania dostępne są TUTAJ.

Aktualności
Wojewódzki Urząd Pracy KatowiceŚląskie Centrum PrzedsiębiorczościUząd MarszałkowskiSerwis Regionalnego Programu Województwa ŚląskiegoMinisterstwo RozwojuFundusze Europejskie Częstochowskie Organizacje Pozarzadowe