Aktualności

6 lutego 2017
Rekrutacja uzupełniająca do projektu "Dostępna szkoła"

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

 

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w terminie od 06.02.2017r. do  14.02.2017 r.

Dokumenty aplikacyjne można pobrać bezpośrednio u Koordynatorów/ek szkolnych,
a także na stronie internetowej Wnioskodawcy pod adresem: http://fe.czestochowa.pl/  oraz na stronach internetowych szkół objętych projektem.

Wyniki zostaną ogłoszone na tablicach informacyjnych szkół biorących udział w projekcie.

Zasady kwalifikacji uczestników/uczestniczek do projektu zostały określone
w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa.

 

Celem głównym projektu jestwzrost stopnia dostosowania oferty kształcenia ogólnokształcącego 28 szkół w Częstochowie do potrzeb uczniów/uczennic z niepełnosprawnościami i wykazujących specyficzne trudności w uczeniu się w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych i informatycznych poprzez poszerzenie zakresu świadczonych usług edukacyjnych w zakresie kompetencji kluczowych oraz doposażenie szkół w sprzęt TIK.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczniowie/uczennice którzy/re zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną zakwalifikowani/e do projektu, będą uczestniczyć w formach wsparcia w okresie roku szkolnego 2016/2017 i 2017/2018.

 

Projekt przewiduje udział uczniów/uczennic z niepełnosprawnościami w zajęciach specjalistycznych oraz współuczestnictwo uczniów/uczennic bez niepełnosprawności ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i uczniów/uczennic z niepełnosprawnościami
w ramach zajęć integracyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych.

 

Lista szkół biorących udział w projekcie:

·         Szkoły podstawowe:

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zdobywców Przestworzy,

- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego,

- Szkoła Podstawowa nr 11 im. Marii Dąbrowskiej,

- Szkoła Podstawowa nr 12 im. Bolesława Chrobrego,

- Szkoła Podstawowa nr 14 im. Henryka Sienkiewicza,

- Szkoła Podstawowa nr 17 z oddziałami integracyjnymi im. Stanisława Wyspiańskiego,

- Szkoła Podstawowa nr 21 im. Ks. Stanisława Konarskiego,

- Szkoła Podstawowa nr 22 im. Gabriela Narutowicza,

- Szkoła Podstawowa nr 32 im. Jerzego Dudy-Gracza,

- Szkoła Podstawowa nr 34 im. Aleksandra Hrabiego Fredry,

- Szkoła Podstawowa nr 35,

- Szkoła Podstawowa nr 37 im. Jana Pawła II,

- Szkoła Podstawowa nr 39 im. Marii Konopnickiej,

- Szkoła Podstawowa nr 42 im. Jana Brzechwy,

- Szkoła Podstawowa nr 48,

- Szkoła Podstawowa nr 49 im. Janusza Kusocińskiego,

- Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie,

- Szkoła Podstawowa nr 54 w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańca Warszawskiego;

·         Gimnazja:

- Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego,

Gimnazjum nr 2 im. Pokolenia Kolumbów,

Zespół Gimnazjów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego,

Gimnazjum nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego,

Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstania Warszawskiego,

- Gimnazjum nr 12 im. Jana Matejki,

Gimnazjum nr 14 im. Królowej Jadwigi,

Gimnazjum nr 17 im. Huberta Wagnera,

Gimnazjum nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Wielkiego,

                - Gimnazjum nr 21 im. Orląt Lwowskich.

 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji uzupełniającej znajdują się TUTAJ

Aktualności
Wojewódzki Urząd Pracy KatowiceŚląskie Centrum PrzedsiębiorczościUząd MarszałkowskiSerwis Regionalnego Programu Województwa ŚląskiegoMinisterstwo RozwojuFundusze Europejskie Częstochowskie Organizacje Pozarzadowe