Aktualności

27 stycznia 2017
Rekrutacja do projektu "Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 2"

Projekt „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 2” realizowany będzie do 31 sierpnia 2018 r. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.3. – Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat.

W ramach projektu zaplanowano utworzenie 10 nowych miejsc w Filii Żłobka Miejskiego „Reksio” przy ul. Sportowej 34a. Przyjęcie dzieci do żłobka planowane jest na wrzesień. Jednakże, zanim to nastąpi, przeprowadzone zostaną prace remontowo-adaptacyjne oraz zakupione zostanie wyposażenie, tak, aby zapewnić im jak najlepsze warunki.

Drugą formą wsparcia w ramach projektu jest refundacja kosztów zatrudnienia niani dla rodziców powracających do pracy po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym, w wysokości 85% wszystkich poniesionych kosztów, przy założeniu, iż koszty te wyniosą maksymalnie 4 000 zł. Dofinansowanie można uzyskać na okres 12 miesięcy.

Ponadto, utworzona zostanie baza niań, do której wpisać będą mogły się osoby zainteresowane pracą w charakterze niani.

Więcej informacji dotyczących naboru w zakresie opieki niań

Aktualności
Wojewódzki Urząd Pracy KatowiceŚląskie Centrum PrzedsiębiorczościUząd MarszałkowskiSerwis Regionalnego Programu Województwa ŚląskiegoMinisterstwo RozwojuFundusze Europejskie Częstochowskie Organizacje Pozarzadowe