Aktualności

16 marca 2021
Ogłoszenie o naborze pracodawców, u których zorganizowan zostaną staże uczniowskie dla uczestników/czek projektów pn. „Zawodowa współpraca 3”, „Zawodowa współpraca 4” i „Zawodowa współpraca 5”

Ogłasza się nabór pracodawców, u których zorganizowane zostaną staże uczniowskie dla uczestników/czek projektów pn. „Zawodowa współpraca 3”, „Zawodowa współpraca 4” oraz „Zawodowa współpraca 5” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Szczegóły znajdują się w linkach poniżej:

„Zawodowa współpraca 3”: Urząd Miasta Częstochowy - Zawodowa współpraca 3 - (czestochowa.pl)

 „Zawodowa współpraca 4”: Urząd Miasta Częstochowy - Zawodowa współpraca 4 - (czestochowa.pl)

„Zawodowa współpraca 5”: Urząd Miasta Częstochowy - Zawodowa współpraca 5 - (czestochowa.pl)

Aktualności
Wojewódzki Urząd Pracy KatowiceŚląskie Centrum PrzedsiębiorczościUząd MarszałkowskiSerwis Regionalnego Programu Województwa ŚląskiegoMinisterstwo RozwojuFundusze Europejskie Częstochowskie Organizacje Pozarzadowe