Aktualności

24 kwietnia 2019
Pracodawco, zgłoś wolne miejsce pracy lub stażu

Projekt pn. „Z nową pracą w lepszą przyszłość” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Pracodawco! Potrzebujesz pracownika lub stażystę? Nie możesz znaleźć wykwalifikowanego pracownika? Pokryjemy koszty stażu lub przeszkolenia osoby bezrobotnej zgodnie z Twoimi oczekiwaniami.

 

Biuro projektu "Z nową pracą w lepszą przyszłość" poszukuje pracodawców, którzy zainteresowani są pozyskaniem pracowników:

-         na 3 miesięczny staż zawodowy lub

-         przeszkolonych zgodnie z potrzebami pracodawcy lub

-         do prac niewykwalifikowanych;

 

Zainteresowanych pracodawców prosimy o kontakt z Biurem Projektu, które prowadzi bazę ofert pracy i uczestników projektu zainteresowanych zatrudnieniem:

 

Fundacja Dla Rozwoju

al. Kościuszki 13, 42-202 Częstochowa

znowapracawlepszaprzyszlosc@gmail.com

tel. 787-682-912

 

Biuro projektu posiada bazę uczestników i uczestniczek projektu gotowych do podjęcia pracy. Istnieje możliwość zorganizowania rozmów kwalifikacyjnych dla zainteresowanych pracodawców.

 

W przypadku stażu, pracodawca nie ponosi kosztów przyjęcia osoby bezrobotnej na staż. Biuro Projektu pokrywa koszty stypendium stażowego, wstępnych badań lekarskich i odzieży roboczej osoby odbywającej staż. Pracodawca otrzyma od Biura Projektu środki finansowe na refundację dodatku do wynagrodzenia opiekuna lub opiekunki stażu zawodowego z tytułu sprawowania opieki.

 

Z uwagi na konieczność osiągnięcia efektywności zatrudnieniowej staży finansowanych przez Unię Europejską od pracodawcy wymagana jest deklaracja zatrudnienia stażysty po okresie stażu tj. w oparciu             o jedną z trzech poniższych możliwości: 1) umowę o pracę na okres min. 3 miesięcy  i przynajmniej na 1/2 etatu; 2) umowę cywilnoprawną na min. 3 miesiące (min. wartość umowy - trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę); 3) umowę o dzieło - wartość umowy min. trzykrotność minimalnego wynagrodzenia.

 

Projekt "Z nową pracą w lepszą przyszłość"  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy, dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT.

Aktualności
Wojewódzki Urząd Pracy KatowiceŚląskie Centrum PrzedsiębiorczościUząd MarszałkowskiSerwis Regionalnego Programu Województwa ŚląskiegoMinisterstwo RozwojuFundusze Europejskie Częstochowskie Organizacje Pozarzadowe