Aktualności

Wybierz miesiąc:
Rekrutacja do projektu "Częstochowski Parasol Pieczy Zastępczej"
6 kwietnia 2017
Trwa rekrutacja do projektu "Częstochowski Parasol Pieczy Zastępczej", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, Priorytet IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2. – Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT. Projekt realizowany jest przez Gminę Miasto Częstochowa w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Dziecku i Rodzinie „Dla Rodziny”.
więcej
Aktualności
Wojewódzki Urząd Pracy KatowiceŚląskie Centrum PrzedsiębiorczościUząd MarszałkowskiSerwis Regionalnego Programu Województwa ŚląskiegoMinisterstwo RozwojuFundusze Europejskie Częstochowskie Organizacje Pozarzadowe