Rekrutacja wrzesień 2019

 

Ogłasza się II nabór uzupełniający uczniów/uczennic
do udziału w projekcie „Odkryj w sobie talent!”
współfinansowanego ze środkówUnii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020,
Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego,
Działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie
równego dostępu do dobrej j akości edukacji elementarnej,
kształcenia podstawowego i średniego,
Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego

 

II REKRUTACJ A UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU

PROWADZONA BĘDZIE W TERMINIE OD 1 7 WRZEŚNIA DO 24 WRZEŚNIA 2019 R.