Zawodowa współpraca 2

 
Logotypy
 
Projekt pn. „Zawodowa współpraca 2” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.
 
Łączna wartość projektu to 4 468 434,25 zł w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa to 4 245 012,54 zł.
 
Celem głównym Projektu jest wzrost konkurencyjności na rynku pracy 286 (60K) absolwentów/ek z 4 szkół zawodowych w Częstochowie poprzez udział uczniów/uczennic w doradztwie edukacyjno-zawodowym, kursach zawodowych, w tym certyfikowanych, zajęciach specjalistycznych oraz praktykach i stażach, a także poprawę efektywności kształcenia zawodowego poprzez doposażenie pracowni zawodu i zakup pomocy dydaktycznych oraz udział 37 (19K) nauczycieli/ek w studiach podyplomowych oraz kursach i szkoleniach doskonalących.
 
Projekt realizowany jest w okresie: 01.09.2019 r. - 28.02.2022 r.