12. Rekomendacje RIT

Dla Beneficjentów NIE BĘCĄCYCH SYGNATARIUSZAMI Porozumienia z dnia 6 marca 2015r. o współpracy w sprawie opracowania i realizacji Strategii RIT dla Subregionu Północnego w ramach RPO WSL 2014-2020 a składających projekty do realizacji na obszarze Subregionu Północnego Woj. Śląskiego, istnieje możliwość udzielenia tzw. Rekomendacji, dzięki której podczas oceny merytoryczno-strategicznej wniosku Beneficjent uzyskuje dodatkową ilość punktów.

Ilość punktów uzależniona jest od rodzaju Rekomendacji o jaki wystąpi Beneficjent. Szczegółowe informacje dotyczące punktacji opisane są w Regulaminie konkursu i zawartych w nim kryteriach oceny zgodności ze Strategią ZIT/RIT - ogólnych dla poddziałań EFRR i kryteriach oceny zgodności ze Strategią ZIT/RIT - dodatkowych punktowych dla poddziałań EFS. Regulamin konkursu jest załącznikiem do każdego ogłoszonego naboru z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Spójności, zamieszczonego na stronach: www.rpo.slaskie.pl lub www.rpo-wup.katowice.pl, w zależności od Instytucji Organizującej Konkurs.

 

Rodzaje udzielanych Rekomendacji dla Beneficjentów:

  • Rekomendacje udzielane przez władze gmin (prezydenta, wójta, burmistrza) będących sygnatariuszami Porozumienia z dnia 6 marca 2015r.
  • Rekomendacje udzielane przez Komitet Sterujący RIT Subregionu Północnego

 

Co należy zrobić aby uzyskać właściwą Rekomendację?

Beneficjenci, którzy chcą uzyskać Rekomendację zobowiązani są do złożenia wniosku pocztą lub osobiście:

  • w kancelarii danego Urzędu Gminy/Miasta, na obszarze którego realizowany będzie projekt, zaadresowanego na wójta, burmistrza, prezydenta (w przypadku Rekomendacji udzielanej przez władze gmin)
  • w kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, zaadresowanego na przewodniczącego Komitetu Sterującego RIT - Prezydenta Miasta Częstochowy (w przypadku Rekomendacji udzielanej przez Komitet Sterujący RIT)

 

Beneficjent otrzymuje odpowiedź ws. udzielenia lub nieudzielenia Rekomendacji na piśmie, w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku w kancelarii urzędu.

Wojewódzki Urząd Pracy KatowiceŚląskie Centrum PrzedsiębiorczościUząd MarszałkowskiSerwis Regionalnego Programu Województwa ŚląskiegoMinisterstwo RozwojuFundusze Europejskie Częstochowskie Organizacje Pozarzadowe