Częstochowa silna dzielnicami

Projekt pn. „Częstochowa silna dzielnicami”

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Od dnia 2 kwietnia 2018 roku trwa realizacja projektu „Częstochowa silna dzielnicami”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne, działanie: 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno- zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Północny.

Całkowita wartość projektu: 5 371 808,86 PLN

Wartość dofinansowania: 5 103 218,41 PLN (95%)

Wkład własny: 268 590,45 PLN (5%)

 

Projekt realizowany we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w drodze powierzenia.

Termin realizacji projektu: 02.04.2018-30.06.2021

 

Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenach zdegradowanych i peryferyjnych miasta Częstochowy - społeczności lokalnej podobszarów programu rewitalizacji oraz dzielnic peryferyjnych gdzie występują z dużym natężeniem negatywne zjawiska społeczne.

 

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 325 osób zamieszkałych na obszarach peryferyjnych i objętych programem rewitalizacji, należących do grupy osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Podejmowane działania przyczynią się do zapobiegania procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego, zapewnią zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie poprzez:

-       reintegrację społeczną, polegającą na odbudowaniu i podtrzymaniu umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu;

-       reintegracją zawodową, polegającą na odbudowaniu i podtrzymaniu zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy.

 

Oferowane wsparcie odbywać się będzie w ramach:

-       Częstochowskiego Instytutu Społeczności Lokalnych,

-       Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnych,

-       Nabywania i rozwijania kwalifikacji zawodowych niezbędnych na rynku pracy w celu zatrudnienia.

 

Od dnia 1 sierpnia 2018 roku na terenie miasta Częstochowy realizowane jest wsparcie w formie Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnych (DOSL).

Od dnia 1 sierpnia 2018 roku na terenie miasta Częstochowy realizowane jest wsparcie w formie Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnych (DOSL).

W ramach DOSL realizowane są:

1) działania o charakterze animacyjnym:

a)     promowanie współpracy sąsiedzkiej, w tym m.in. organizacja pikników sąsiedzkich, happeningów,

b)     organizowanie współpracy partnerskiej,

c)     zagospodarowanie czasu osób z różnych kategorii, poprzez dopasowanie oferty do ich oczekiwań i możliwości partycypacji,

d)     rozwój i wzmacnianie postaw aktywnych i prospołecznych,

e)     inicjowanie ruchów obywatelskich, wspieranie grup nieformalnych,

f)       organizowanie warunków do coraz większego włączania mieszkańców w życie dzielnicy,

g)     wyszukiwanie i wspieranie lokalnych liderów, w tym stopniowe powierzanie im funkcji animacyjnej,

2) działania o charakterze środowiskowym:

a)     promocja rodzinnych form pieczy zastępczej, prowadzenie Klubów Środowiskowych,

b)     integracja osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin,

c)     przełamywanie stereotypów i integracja osób bezdomnych,

3) działania o charakterze edukacyjnym:

a)     promowanie postaw prospołecznych i obywatelskich,

b)     upowszechnianie wiedzy dotyczącej grup marginalizowanych,

c)     promowania aktywnego stylu życia i spędzania wolnego czasu,

d)     prowadzenie punktu informacyjno - konsultacyjnego dla mieszkańców,

4) organizacja i prowadzenie Szkoły Budżetu Domowego, w tym m.in.:

a)     planowanie wydatków,

b)     prowadzenie zajęć i warsztatów z zakresu gospodarowania środkami finansowymi, w tym m.in.:

          zasad funkcjonowania instytucji finansowych na rynku,

          konsekwencji zaciągania zobowiązań,

c)     prowadzenie Punktu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej.

 

 

Prowadzenie 6 Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnych powierzono do realizacji organizacjom pozarządowym:

nazwa DOSL

Adres DOSL

strona internetowa DOSL

DOSL Gnaszyn-Kawodrza

ul. Spółdzielczości 4a

42-280 Częstochowa

https://aktywnaczestochowa.pl/dosl/gnaszyn-kawodrza

DOSL Raków

Aleja Pokoju 13

42-207 Częstochowa

 https://aktywnaczestochowa.pl/dosl/rakow

DOSL Śródmieście

Aleja Kościuszki 13

42-202 Częstochowa

https://fdr.com.pl/klub/

DOSL Mirów

ul. Złota 47

42-202 Częstochowa

http://www.stowarzyszeniepodajdalej.pl/dosl-mirow/

DOSL Wyczerpy-Aniołów

ul. Norwida 11/15

42-209 Częstochowa

https://perasada.czest.pl/dosl-wyczerpy

DOSL Kiedrzyn

ul. Ludowa 95

42-215 Częstochowa

http://www.tpdoo.org/index.php/dzielnicowy-orodek-spoecznoci-lokalnej-kiedrzyn

 

 

 

 

Od dnia 1 października 2018 roku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie przekazano prowadzenie 7 Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnych w dzielnicach:

nazwa DOSL

Adres DOSL

strona internetowa DOSL

DOSL Północ

ul. Czecha 21
42-224 Częstochowa

http://mops.czestochowa.pl/mops2/category/dzielnicowe-osrodki-spolecznosci-lokalnej/

DOSL Ostatni Grosz

Szczytowa 28/30
42-202 Częstochowa

http://mops.czestochowa.pl/mops2/category/dzielnicowe-osrodki-spolecznosci-lokalnej/

DOSL Podjasnogórska

ul. Pułaskiego 59/65
42-217 Częstochowa

http://mops.czestochowa.pl/mops2/category/dzielnicowe-osrodki-spolecznosci-lokalnej/

DOSL Dźbów

ul. Rydla 4
42-271 Częstochowa

http://mops.czestochowa.pl/mops2/category/dzielnicowe-osrodki-spolecznosci-lokalnej/

DOSL Grabówka

ul. św. Rocha 298/300
42-221 Częstochowa

http://mops.czestochowa.pl/mops2/category/dzielnicowe-osrodki-spolecznosci-lokalnej/

DOSL Lisiniec

ul. Wręczycka 124
42-202 Częstochowa

http://mops.czestochowa.pl/mops2/category/dzielnicowe-osrodki-spolecznosci-lokalnej

DOSL Błeszno

ul. Kilińskiego 13
42-202 Częstochowa

http://mops.czestochowa.pl/mops2/category/dzielnicowe-osrodki-spolecznosci-lokalnej/

 

 

 

 

Kontakt:

Małgorzata Narolska

Wydział Polityki Społecznej

42-2014 Częstochowa ul. Focha 19/21, pokój 46, tel. 34 37 07 633

e-mail: mnarolska@czestochowa.um.gov.pl