Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start – doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie

 

Projekt Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start – doposażenie szkół zawodowych  w Częstochowierealizowany jest przez Gminę Miasto Częstochowa. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa XII. Infrastruktura edukacyjna, Działanie  12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego, Poddziałanie  12.2.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego - RIT.

 

Okres realizacji projektu: 14.07.2017 – 30.06.2018 r.

 

Całkowita wartość projektu to 3 838 906,47 zł, wydatki kwalifikowane 3 718 255,00 zł, dofinansowanie UE 3 160 516,69 zł, wkład własny wynosi 678 389,78 zł.

 

Wykaz szkół zawodowych biorących udział w projekcie:

1)    Zespół Szkół im. Bolesława Prusa;

2)    Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. Władysława Stanisława Reymonta;

3)    Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego;

4)    Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego;

5)    Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Curie-Skłodowskiej;

6)    Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych;

7)    Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych;

8)    Zespół Szkół Technicznych;

9)    Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Władysława Sikorskiego.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji uczniów i uczennic częstochowskich szkół zawodowych poprzez stworzenie w szkołach warunków nauki zawodu odzwierciedlających naturalne warunki pracy. Doposażenie pracowni zostało zarekomendowane przez otoczenie społeczno-gospodarcze szkół objętych wsparciem, w wyniku czego w pełni będzie odpowiadało zapotrzebowaniu rynku pracy, zwiększając tym samym szanse absolwentów/ek częstochowskich szkół zawodowych na zatrudnienie.

W ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie prac remontowo-adaptacyjnych oraz doposażenie 34 pracowni zawodu w 9 częstochowskich szkołach zawodowych. Wsparciem
w ramach projektu zostanie objętych 2837 uczniów/uczennic uczestniczących w zajęciach realizowanych w wyremontowanych i doposażonych pracowniach zawodu.

Projekt powiązany jest, w ramach wiązki projektów „szkolnictwo zawodowe”, z projektem pn. „Zawodowa współpraca”.

 

KONTAKT:

Maria Kaczor-Prattico'
Urząd Miasta Częstochowy, p. 407
ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa
tel. 34 3707 638
mkaczor@czestochowa.um.gov.pl