Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych - EaSI

EUROPEJSKI PROGRAM NA RZECZ ZATRUDNIENIA I INNOWACJI SPOŁECZNYCH - EaSI

 

Obszar:

Zatrudnienie, praca, innowacje społeczne, wykluczenie społeczne

 

Opis programu:

Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) to instrument finansowy UE, który ma promować wysokiej jakości i trwałe miejsca pracy. Program powinien również zapewnić odpowiednią i godziwą ochronę socjalną, a także przyczynić się do zwalczania wykluczenia społecznego i ubóstwa oraz poprawy warunków pracy.


Struktura i fundusze programu

Programem EaSI bezpośrednio zarządza Komisja Europejska. Obejmuje on trzy unijne programy, które w okresie 2007–2013 były zarządzane oddzielnie, a mianowicie: PROGRESS, EURES i instrument mikrofinansowy Progress.

Od stycznia 2014 r. programy te tworzą trzy osie programu EaSI, które wspierają:

- modernizację polityki zatrudnienia i polityki społecznej – oś PROGRESS (61 proc. całkowitego budżetu)
- mobilność zawodową – oś EURES (18 proc. całkowitego budżetu)
- dostęp do mikrofinansowania oraz przedsiębiorczość społeczną – oś mikrofinansów i przedsiębiorczości społecznej (21 proc. całkowitego budżetu).

Całkowity budżet programu na lata 2014–2020 wynosi 919 469 000 euro w cenach z 2013 r.


Cele

- Zwiększenie poczucia odpowiedzialności za cele UE i koordynacji działania na szczeblu unijnym i krajowym w obszarach zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego
- Wspieranie budowania odpowiednich systemów zabezpieczenia społecznego i rynku pracy
- Unowocześnienie przepisów UE i zapewnienie ich skutecznego stosowania
- Promowanie mobilności pracowników i zwiększenie możliwości zatrudnienia poprzez budowanie otwartego rynku pracy
- Zwiększenie poziomu mikrofinansów i dostępu do nich dla osób w trudnej sytuacji oraz dla mikroprzedsiębiorstw, a także zwiększenie dostępu do środków finansowych dla przedsiębiorstw społecznych

Przy osiąganiu powyższych celów w ramach programu EaSI dąży się do:
- zwracania szczególnej uwagi na grupy w trudnej sytuacji, takie jak osoby młode
- promowania równości kobiet i mężczyzn
- zwalczania dyskryminacji
- promowania trwałych, wysokiej jakości miejsc pracy
- gwarantowania odpowiedniej i godnej ochrony społecznej
- walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

 

źródło: www.ec.europa.eu

Programy Perspektywy 2014-2020
Wojewódzki Urząd Pracy KatowiceŚląskie Centrum PrzedsiębiorczościUząd MarszałkowskiSerwis Regionalnego Programu Województwa ŚląskiegoMinisterstwo RozwojuFundusze Europejskie Częstochowskie Organizacje Pozarzadowe