URBACT III

URBACT III

 

Opis programu:

URBACT III to Europejski Program Współpracy Terytorialnej dla Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miejskich, który: podkreśla kluczową rolę, jaką miasta odgrywają w obliczu coraz bardziej złożonych przemian społecznych; pomaga miastom wypracować praktyczne, innowacyjne i zrównoważone metody, łączące wymiary ekonomiczny, społeczny i środowiskowy; umożliwia miastom dzielenie się dobrymi praktykami i zdobytymi doświadczeniami ze wszystkimi profesjonalistami zaangażowanymi w politykę miejską w Europie.


URBACT III skupia się na pięciu celach tematycznych polityki spójności 2014-2020:
- wzmocnienie badań, rozwoju technologicznego i innowacji;
- wspieranie przejścia na gospodarkę nisko-emisyjną we wszystkich sektorach;    
- zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami;
- promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz mobilności pracowników;
- promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.


Celem programu jest budowanie potencjału władz miejskich, które zmagają się z wyzwaniami, przed jakimi stoją europejskie miasta, poprzez podejmowanie działań nakierowanych na osiągnięcie konkretnych rezultatów. URBACT jest programem służącym przede wszystkim budowaniu potencjału poprzez wymianę doświadczeń między miastami, które potrzebują:       
- zwiększenia swojego potencjału w zakresie tworzenia i wdrażania zintegrowanych strategii miejskich i działań;       
- zintegrowanych strategii i działań dla zrównoważonego rozwoju;       
- wsparcia we wdrażaniu zintegrowanych strategii miejskich i działań;      
- zapewnienia dostępu do wiedzy praktykom i decydentom na poziomie miejskim, krajowym, regionalnym i UE oraz możliwości dzielenia się wiedzą, aby wspierać zrównoważony rozwój obszarów miejskich.      

Uczestnictwo w Programie polega na sieciowaniu miast (tj. tworzeniu konsorcjów projektowych) o  różnych zakresach tematycznych ważnych dla rozwoju miast, np.: rewitalizacja miejska, wspieranie przejścia na gospodarkę nisko-emisyjną, promocja integracji społecznej i walki z ubóstwem, promowanie zatrudnienia i mobilności pracowników, wzmocnienie badań, rozwoju technologicznego i innowacji, itp.


Beneficjenci:

Program URBACT skierowany jest do wszystkich kluczowych podmiotów zrównoważonego rozwoju miejskiego na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym oraz lokalnym: polityków, decydentów, praktyków miejskich, wybieranych przedstawicieli i interesariuszy innych organów publicznych, sektora prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego.      

 

Więcej informacji:

Strona poświęcona programowi URBACT (w języku  polskim)

Strona poświęcona programowi URBACT (w języku angielskim)

 

źródło: www.ewt.gov.pl

Programy Perspektywy 2014-2020
Wojewódzki Urząd Pracy KatowiceŚląskie Centrum PrzedsiębiorczościUząd MarszałkowskiSerwis Regionalnego Programu Województwa ŚląskiegoMinisterstwo RozwojuFundusze Europejskie Częstochowskie Organizacje Pozarzadowe