Europa dla Obywateli

Europa dla obywateli

 

Obszar:

społeczeństwo obywatelskie, kultura i edukacja, inicjatywy europejskie

 

Opis programu:

Program „Europa dla Obywateli” stanowi wsparcie dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego, władz samorządowych i organizacji eksperckich prowadzących działania promujące aktywne obywatelstwo, organizujących debaty i przedsięwzięcia służące refleksji nad obywatelstwem europejskim i demokracją, wspólnymi wartościami, historią i kulturą. Całkowity budżet programu na lata 2014–2020 wynosi 185 468 000 euro.

Ogólne cele programu:
– przyczynianie  się do lepszego zrozumienia historii i różnorodności Unii Europejskiej przez jej obywateli;
– wspieranie obywatelstwa europejskiego oraz poprawa warunków dla społecznego
i demokratycznego zaangażowania na poziomie Unii;
– wzrost świadomości obywatelskiej w zakresie pamięci o przeszłości, wspólnej historii i wartościach;
– zachęcanie  do demokratycznego uczestnictwa obywateli na szczeblu UE, rozwijanie ich wiedzy na temat procesu kształtowania polityki Unii i promowanie możliwości społecznego zaangażowania i międzykulturowego dialogu oraz  wolontariatu w skali całej UE.

Na obszar dofinansowania programu składają się dwa komponenty:

1.Pamięć europejska.
Wsparcie działań zachęcających do refleksji na temat europejskiej różnorodności kulturowej i wspólnych wartości (w tym przyczyny totalitarnych reżimów w historii nowożytnej Europy – w szczególności nazizmu – które doprowadziły do Holokaustu, faszyzmu, stalinizmu i totalitarnych reżimów komunistycznych.
– upamiętnianie kluczowych punktów zwrotnych w najnowszej historii Europy – dla każdego roku obowiązuje zestaw innych wydarzeń z najnowszej historii Europy, np. w 2016 r. jest to m.in. początek wojny domowej w Hiszpanii (1936), początek wojen w Jugosławii (1991).
– Społeczeństwo i zaangażowanie obywatelskie pod rządami reżimów totalitarnych.
– Mechanizmy wykluczenia i utrata poczucia obywatelskości pod rządami reżimów totalitarnych: wyciąganie lekcji dla współczesności.
– Przemiany demokratyczne i przystąpienie do Unii Europejskiej.

2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie wsparcie obywatelstwa europejskiego i poprawy warunków dla obywatelskiego i demokratycznego uczestnictwa na poziomie UE; projekty zachęcające do demokratycznego uczestnictwa obywateli na szczeblu Unii oraz wspierające realne uczestnictwo w procesie decyzyjnym UE; inicjatywy rozwijające możliwości wzajemnego zrozumienia, uczenia się międzykulturowego, solidarności, społecznego zaangażowania i wolontariatu na szczeblu UE.
– Zrozumienie eurosceptyzmu i debata na ten temat.
– Solidarność w czasach kryzysu.
– Zwalczanie stygmatyzacji "imigrantów" i – dla przeciwwagi – tworzenie narracji, które mają za zadanie wzmocnić dialog międzykulturowy i wzajemne zrozumienie.
– Debata nad przyszłością Europy.

 

Wnioskodawcy:

Wnioski mogą składać przedstawiciele władz lokalnych, organizacje pozarządowe, instytuty badawcze, organizacje kulturalne, młodzieżowe itp. na dofinansowanie różnorodnych działań realizowanych na poziomie ponadnarodowym  lub o wyraźnym wymiarze europejskim (badania, wystawy, debaty publiczne, edukacja nieformalna  itp.), angażujących obywateli z różnych grup docelowych. Pierwszeństwo przyznaje się projektom międzynarodowym, ale wnioskować mogą również organizacje z jednego kraju, pod warunkiem wykazania europejskiego wymiaru planowanych działań.

 

Więcej informacji:

Punkt Kontaktowy „Europa dla obywateli” w Polsce

Strona Komisji Europejskiej poświęcona programowi Europa dla obywateli (w języku angielskim)

Strona Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (w języku angielskim)

 

źródło: Krajowe Biuro Eurodesk Polska

Programy Perspektywy 2014-2020
Wojewódzki Urząd Pracy KatowiceŚląskie Centrum PrzedsiębiorczościUząd MarszałkowskiSerwis Regionalnego Programu Województwa ŚląskiegoMinisterstwo RozwojuFundusze Europejskie Częstochowskie Organizacje Pozarzadowe