Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

 

Dofinansowanie z programu Polska Cyfrowa kierowane będzie przede wszystkim na projekty inwestycyjne poszerzające dostęp do sieci szerokopasmowych. Jednocześnie kontynuowane będzie wdrażanie systemów stwarzających możliwość załatwiania wielu spraw urzędowych, związanych z edukacją czy usługami zdrowotnymi on-line. Aby w pełni wykorzystać potencjał nowych internetowych rozwiązań finansowane będą też działania pomagające odnaleźć się w wirtualnej rzeczywistości osobom, które mogą mieć z tym problemy, np. w wieku 50+ lub niepełnosprawnym. Specjalne wsparcie będzie też skierowane na wzmocnienie i wykorzystanie potencjału młodych, kreatywnych programistów.

Program Polska Cyfrowa (POPC) finansowany jest z dwóch źródeł:

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z którego na program przeznaczone jest 2 172,5 mln EUR,
- środków krajowych – publicznych i prywatnych, których minimalne zaangażowanie wynosi 394,4 mln EUR.  

Wkład własny może pochodzić ze środków:

- publicznych - budżetu państwa (np. z budżetu jednostek samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego, powiatowego lub gminnego),
- prywatnych (np. ze środków własnych beneficjenta będącego podmiotem prywatnym).

 

Program skupia się wokół trzech obszarów:

- Powszechny dostęp do szybkiego Internetu
- E-Administracja i otwarty rząd
- Cyfrowe kompetencje społeczeństwa

 

Więcej informacji

Znajdź dofinansowanie

Ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

Obowiązki przy realizacji projektów

Wzory dokumentów

Programy Perspektywy 2014-2020
Wojewódzki Urząd Pracy KatowiceŚląskie Centrum PrzedsiębiorczościUząd MarszałkowskiSerwis Regionalnego Programu Województwa ŚląskiegoMinisterstwo RozwojuFundusze Europejskie Częstochowskie Organizacje Pozarzadowe