Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

Główne obszary na które zostaną przekazane środki to: gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska, przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne oraz ochrona zdrowia i dziedzictwo kulturowe.


Dzięki równowadze pomiędzy działaniami inwestycyjnymi w infrastrukturę oraz wsparciu skierowanemu do wybranych obszarów gospodarki, program będzie skutecznie realizował założenia strategii Europa 2020, z którą powiązany jest jego cel główny - wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej.

Kto może występować o dotację?

Z Programu Infrastruktura i Środowisko finansowane są różnorodne projekty. W zależności od specyfiki danego rodzaju wsparcia, określany jest typ podmiotów, które mogą z niego korzystać. Możemy wyróżnić następujące grupy podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie:

  • Jednostki samorządu terytorialnego,
  • Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,
  • Administracja publiczna,
  • Służby publiczne inne niż administracja,
  • Instytucje ochrony zdrowia,
  • Instytucje kultury, nauki i edukacji,
  • Duże przedsiębiorstwa,
  • Małe i średnie przedsiębiorstwa,
  • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe.

 

Więcej informacji

Znajdź dofinansowanie

Ogłoszenia o naborach wniosków

Obowiązki przy realizacji projektów

Wzory dokumentów

Programy Perspektywy 2014-2020
Wojewódzki Urząd Pracy KatowiceŚląskie Centrum PrzedsiębiorczościUząd MarszałkowskiSerwis Regionalnego Programu Województwa ŚląskiegoMinisterstwo RozwojuFundusze Europejskie Częstochowskie Organizacje Pozarzadowe