Kreatywna Europa

Kreatywna Europa

 

Sektor:

Kultura, media

 

Opis programu:

Kreatywna Europa to unijny program zaplanowany na lata 2014-2020, oferujący finansowe wsparcie dla sektorów kultury, audiowizualnego i kreatywnych. W ciągu 7 lat program przeznaczy 1,46 mld euro na realizacje europejskich projektów. Głównymi celami programu są promocja europejskiej różnorodności kulturowej i dziedzictwa, budowanie kompetencji profesjonalistów, rozwój publiczności dla odbioru europejskich dzieł m. in. poprzez zwiększanie dostępu do kultury i utworów audiowizualnych. W programie wyróżniono cztery cele szczegółowe:
– wsparcie możliwości operacyjnych na poziomie międzynarodowym;
– zwiększanie cyrkulacji dzieł i twórców w celu prezentowania ich szerszej widowni;
– wzmacnianie zdolności finansowych małych i średnich przedsiębiorstw i organizacji;
– promocja międzynarodowej współpracy politycznej w celu rozwoju polityki medialnej, innowacji, rozwoju widowni i tworzenia nowych modeli biznesowych.


Program zawiera trzy komponenty: MEDIA, Kultura i część międzysektorową.


Priorytety Komponentu KULTURA:
– promocja europejskiej kultury i różnorodności językowej;
– międzynarodowa współpraca artystów i wymiana dzieł;
– budowanie kompetencji i konkurencyjności sektora;
– rozwój publiczności i zwiększanie dostępu do kultury;
– wspieranie strategii EU 2020 (zrównoważony wzrost gospodarczy, innowacyjność, zatrudnienie i spójność społeczna w Europie).


W ramach Komponentu można ubiegać się o wsparcie na projekty dotyczące współpracy międzynarodowej skupiające organizacje działające w sektorze kultury i kreatywnym w ramach czterech obszarów dofinansowania:

1.Projekty współpracy europejskiej – obejmują dwie kategorie grantów:
– Projekty współpracy na mniejszą skalę. Maksymalny grant: 200 000 euro (do 60% kwalifikującego się budżetu, realizowane przez lidera i minimum 2 partnerów);
– Projekty na dużą skalę. Maksymalny grant: 2 000 000 euro (do 50% kwalifikującego się budżetu, realizowane przez lidera i minimum 5 partnerów).
Projekty powinny realizować przynajmniej jeden z następujących priorytetów: mobilność transnarodowa, rozwój publiczności, budowanie potencjału.

Ostatni z nich obejmuje trzy osobne formy-priorytety: cyfryzacja, nowe modele biznesowe, szkolenie i kształcenie. Maksymalny czas trwania projektu to 48 miesięcy.


2.Sieci europejskie:

Projekty 2-letnie. Maksymalny grant: 250 000 euro (do 80% kwalifikującego się budżetu).
Projekt realizowany przez sieć powinien przyczyniać się do realizacji następujących celów i priorytetów: nabywanie umiejętności, kompetencji i wiedzy europejskiej, wymiana doświadczeń oraz testowanie innowacji; umożliwianie podmiotom działającym w sektorze kultury i kreatywnym działań ponadnarodowych i współpracy międzynarodowej; zacieśnianie współpracy między już istniejącymi sieciami w celu wzmacniania ich struktury organizacyjnej i finansowej.


3.Platformy europejskie:

Projekty 2-letnie. Maksymalne granty: 500 000 euro (do 80% kwalifikującego się budżetu).
Platformy powinny się skupiać na następujących działaniach priorytetowych: wspieranie mobilności i widoczności młodych twórców i artystów na poziomie międzynarodowym; rozpowszechnianie dzieł i repertuarów o europejskim charakterze i ich międzynarodowy obieg (imprezy, festiwale, tournee); tworzenie strategii komunikacji i promocji członków platformy w tym np. europejskiego znaku jakości; rozwój publiczności poprzez szerokie wykorzystanie innowacyjnych metod i technologii informacyjno-komunikacyjnych.

4. Tłumaczenia literackie obejmujące dwie kategorie grantów:
– Projekty 2-letnie. Maksymalny grant: 100.000 euro (do 50% kwalifikującego się budżetu) - tłumaczenie pakietu od 3 do 10 książek. Maksymalny czas trwania projektu: 24 miesiące;
– Umowy ramowe o partnerstwie. Maksymalny grant: 100 000 euro (do 50% kwalifikującego się budżetu) - tłumaczenie pakietu od 5 do 10 książek rocznie. Maksymalny czas trwania projektu: 48 miesięcy.

 

Wnioskodawcy:

Organizacje posiadające osobowość prawną, od co najmniej dwóch lat, działające w sektorze kultury

 

Więcej informacji:

Kreatywna Europa - Creative Europe Desk Polska

Strona Komisji Europejskiej poświęcona programowi Kreatywna Europa (w j. angielskim)

Strona Agencji ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (w j. angielskim)

 

źródło: Creative Europe Desk Polska

Programy Perspektywy 2014-2020
Wojewódzki Urząd Pracy KatowiceŚląskie Centrum PrzedsiębiorczościUząd MarszałkowskiSerwis Regionalnego Programu Województwa ŚląskiegoMinisterstwo RozwojuFundusze Europejskie Częstochowskie Organizacje Pozarzadowe