Horyzont 2020

Horyzont 2020

Sektor:

Badania naukowe i innowacje

 

Opis programu:

Największy w historii Unii program w zakresie badań naukowych i innowacji. W ciągu 7 lat (2014 – 2020) na nowatorskie badania i innowacyjne rozwiązania przeznaczone zostanie łącznie 77 028,3 mln euro. Struktura programu Horyzont 2020 została oparła na trzech zasadniczych, wzajemnie wspierających się priorytetach: doskonała baza naukowa, wiodąca pozycja w przemyśle, wyzwania społeczneuzupełnionych przez dodatkowe cele szczegółowe: upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa, nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwaoraz działania Wspólnego Centrum Badawczego i Europejskiego Innowacji i Technologii. Przykładowe zagadnienia przekrojowe:

- ułatwianie drogi „od pomysłu do przemysłu”,

- interdyscyplinarne i międzysektorowe badania naukowe i innowacje,

- nauki społeczne, ekonomiczne i humanistyczne,

- wspieranie funkcjonowania i realizacji Europejskiej Przestrzeni Badawczej i Unii innowacji,

- poszerzenie uczestnictwa w badaniach naukowych i innowacyjności w UE,

- współpraca z państwami trzecimi,

- zaangażowanie MŚP w badania naukowe i innowacje oraz szersze uczestnictwo sektora prywatnego,

- zwiększenie atrakcyjności zawodu naukowca,

- ułatwianie ponadgranicznej i międzysektorowej mobilności naukowców.

Zakres konkursów jest opracowany tak, że uczestnicy projektów mogą skupić się na konkretnych wyzwaniach najczęściej w dwuletnich programach pracy. Konkursy mogą mieć charakter przekrojowy, mogą składać się z jedno lub dwuetapowej procedury składania wniosków. Okres składania wniosków projektowych wynosi zazwyczaj 3-5 miesięcy. W programie obowiązuje jedna stawka dofinansowania dla wszystkich beneficjentów i działań w ramach grantów na badania. UE pokrywa do 100% wszystkich kosztów kwalifikowalnych badań naukowych i działań innowacyjnych. W przypadku działań innowacyjnych dofinansowanie pokrywa zazwyczaj 70% kosztów kwalifikowalnych, ale może wzrosnąć do 100% w przypadku organizacji non-profit. Pośrednie koszty kwalifikowalne (np. koszty administracyjne, komunikacyjne i infrastrukturalne, materiały biurowe) są refundowane według ryczałtowej stawki w wysokości 25% bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych (czyli kosztów bezpośrednio związanych z realizacją działania).

 

Wnioskodawcy:

Program jest otwarty dla wszystkich.

W projektach mogą brać udział osoby prawne oraz osoby fizyczne powołane na mocy prawa krajowego obowiązującego w miejscu ich siedziby, na mocy prawa wspólnotowego lub prawa międzynarodowego (uczelnie wyższe, organizacje badawcze, przedsiębiorstwa, MŚP, organizacje międzynarodowe, instytucje publiczne [administracja], fundacje, indywidualni naukowcy).

 

Więcej informacji:

Krajowy Punktu Kontaktowy Programów Badawczych UE - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające "Horyzont 2020" - program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) oraz uchylające decyzję nr 1982/2006/WE

Strona Komisji Europejskiej poświęcona programowi Horyzont 2020 (w języku angielskim)

 

źródło: KPK Pogramów Badawczych UE

Programy Perspektywy 2014-2020
Wojewódzki Urząd Pracy KatowiceŚląskie Centrum PrzedsiębiorczościUząd MarszałkowskiSerwis Regionalnego Programu Województwa ŚląskiegoMinisterstwo RozwojuFundusze Europejskie Częstochowskie Organizacje Pozarzadowe