Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci

Projekt pn. „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci” jest współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

Projekt „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci” realizowany jest przez Gminę Miasto Częstochowa. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.3. – Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat.

 

Celem projektu jest zwiększenie szans rodziców na powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka. Grupa docelowa to:

  • 30 osób podejmujących pracę po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka do lat

 

W założeniu Projektem zostanie objętych łącznie 30 osób, które podejmą zatrudnienie po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka w wieku do lat 3.

 

Projekt przewiduje utworzenie 10 miejsc opieki nad dziećmi w Żłobku Miejskim „Reksio” oraz zakłada udostępnienie usługi opieki nad dzieckiem świadczonej przez nianie (refundacja kosztów zatrudnienia niani dla 20 osób).

 

Projekt realizowany jest w okresie: od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2018 r.

 

Całkowita wartość projektu: 1 626 465,17 zł

Wartość dofinansowania: 1 431 289,35 zł (88%)

Wkład własny: 195 175,82 zł (12%)