Unia Europejska

Unia Europejska jest jedynym w swoim rodzaju gospodarczym i politycznym partnerstwem 27 demokratycznych państw europejskich.

W roku 1951 w Paryżu został podpisany traktat, którego sygnatariuszami były Niemcy, Francja, Włochy, Belgia, Holandia i Luksemburg. Traktat ten powołał Europejską Wspólnotę Węgla i Stali. EWWiS była pierwszą organizacją europejską mającą realną władzę i ponadrządowe instytucje. Traktat ustanawiający EWWiS był fundamentem, na którym powstała dzisiejsza Unia Europejska.

25 marca 1957 roku podpisano dwa traktaty: ustanawiające Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (EURATOM). Głównym osiągnięciem Wspólnoty było ustanowienie Rynku Wewnętrznego, opartego na tzw. czterech swobodach: wolnym przepływie towarów, usług, osób i kapitału między państwami członkowskimi.

Następnym etapem zacieśnienia integracji było podpisanie w roku 1986 Jednolitego Aktu Europejskiego, który zmienił i uzupełnił traktaty o EWWiS, EWG i EURATOM-ie.

W roku 1992 w Maastricht podpisano traktat powołujący Unię Europejską.

1 stycznia 1999 roku wprowadzono nową walutę euro.

Polska została państwem członkowskim Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku.

Aby umożliwić funkcjonowanie UE, jej państwa członkowskie ustanowiły organy, które kierują działaniami Unii i przyjmują jej ustawodawstwo. Są to:

  • Parlament Europejski (reprezentuje obywateli Unii Europejskiej),
  • Rada Unii Europejskiej (reprezentuje rządy krajowe),
  • Komisja Europejska (reprezentuje wspólne interesy UE).
Wojewódzki Urząd Pracy KatowiceŚląskie Centrum PrzedsiębiorczościUząd MarszałkowskiSerwis Regionalnego Programu Województwa ŚląskiegoMinisterstwo RozwojuFundusze Europejskie Częstochowskie Organizacje Pozarzadowe