Dofinansowanie rozwinięcia działalności gospodarczej

Dofinansowanie do rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa:


REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO (RPO WSL)
Priorytet I. Nowoczesna gospodarka
 

Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach
 

Planowany termin rozpoczęcia naborów: maj-czerwiec 2016r.

 

Celem działania jest zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw.

Instytucja zarządzająca - Zarząd Województwa Śląskiego

Instytucja pośrednicząca i podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków-Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie

 

TYP BENEFICJENTA

1. Przedsiębiorstwa

2. Spółki celowe/spin-off ustanawiane przez publiczne instytucje badawcze oraz przedsiębiorstwa

3. Konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych

4. Konsorcja przedsiębiorstw i uczelni (w tym spółek celowych uczelni)

5. Konsorcja przedsiębiorstw i instytutów badawczych

6. Porozumienia wyżej wymienionych podmiotów, reprezentowanych przez lidera

 

TYPY PROJEKTÓW:

1. Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej.

2. Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu - do 80%. W przypadku udzielenia pomocy de minimis maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi 50%.

Minimalny wkład własny beneficjenta jest uzależniony od zastosowanej podstawy prawnej udzielenia pomocy.

Działanie 1.2 realizowane będzie poprzez wsparcie przedsięwzięć przyczyniających się do podnoszenia innowacyjności regionu poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw zaangażowanych w B+R jak również poprawę jakości infrastruktury badawczej.

W ramach działania wsparcie będą mogły uzyskać projekty polegające na tworzeniu nowej lub rozwoju istniejącej infrastruktury badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach. Wsparcie uzyskają również badania przemysłowe i prace rozwojowe prowadzone przez przedsiębiorstwa na terenie Województwa Śląskiego. Wzmacnianie możliwości przedsiębiorstw do prowadzenia prac B+R służyć będzie tworzeniu innowacyjnych produktów i usług.

W ramach Działania 1.2 możliwe będzie wsparcie przedsięwzięć z zakresu infrastruktury B+R, spełniających następujące warunki:

- przedsięwzięcie wpisuje się w Regionalną Strategię Innowacji Województwa Śląskiego, poprzez wskazanie specjalizacji oraz celu/ów strategicznych Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020.

- przedsięwzięcie w zakresie infrastruktury B+R służy realizacji wskazanych w projekcie badań (konieczne jest przedstawienie opisu prac B+R, których realizacji będzie służyła dofinansowana infrastruktura oraz opisu ich zastosowania w przedsiębiorstwie).

Przewidziane są również inwestycje dużych przedsiębiorstw, pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności B+R do polskiej gospodarki. W przypadku dużych firm preferencją objęte będą projekty podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidujące współpracę z MŚP, NGO i instytucjami badawczymi.

Projekty powinny być realizowane na terenie Województwa Śląskiego.

W ramach Działania 1.2 wspierane będą przedsięwzięcia do etapu pierwszej produkcji włącznie. Poprzez pierwszą produkcję rozumie się pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali działania urządzeń/obiektów pilotażowych lub do pierwszego w swoim rodzaju sprzętu i urządzenia, obejmującego kolejne kroki po uruchomieniu i dostosowaniu linii pilotażowej, w tym fazę testów, ale nie masową produkcję, ani działalność handlową. Samodzielny projekt nie może składać się wyłączne z fazy pierwszej produkcji. Projekt dotyczący pierwszej produkcji musi obejmować także fazę prac rozwojowych. Wdrożenie wyników prac B+R powinno polegać na zastosowaniu technologii dostosowanej do potrzeb firmy.

 

Priorytet III. Konkurencyjność MŚP
 

Działanie 3.2 Innowacje w MŚP

 

Planowany termin rozpoczęcia naborów: listopad 2016 - styczeń 2017

 

Celem działania jest zwiększenie zastosowania innowacji w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach.

Instytucja zarządzająca - Zarząd Województwa Śląskiego

Instytucja pośrednicząca i podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków- Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie

 

TYP BENEFICJENTA

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

 

TYP PROJEKTU

1.Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych.

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) - do 50%.

Minimalny wkład własny beneficjenta jest uzależniony od zastosowanej podstawy prawnej udzielenia pomocy.

W ramach Działania 3.2 realizowane będą działania przyczyniające się do rozwoju innowacyjności w mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstwach. Wsparcie uzyskają projekty koncentrujące się na pozyskaniu i implementacji innowacji produktowych i procesowych z możliwością zastosowania innowacji nietechnologicznych jako wspomagające wraz z możliwością ich promocji na arenie krajowej i międzynarodowej.

W ramach Działania 3.2 wspierane będą projekty obejmujące wprowadzenie na rynek produktu/usługi lub procesu innowacyjnych co najmniej w skali regionu. Innowacja wdrażana w wyniku realizacji projektu musi być stosowana w województwie śląskim nie dłużej niż 3 lata.

Działanie 3.2 obejmuje rozwój/rozbudowę przedsiębiorstwa, w szczególności inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług. Inwestycje w rozwój przedsiębiorstw, zwiększające skalę ich działalności, spowodują wzrost zasięgu oferty firm (nowe rynki zbytu).

W ramach działania 1.2 przedsiębiorstwa będą mogły opracować nowy, innowacyjny produkt natomiast w ramach działania 3.2 przedsiębiorstwo będzie mogło wprowadzić powyższy produkt na rynek.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa ubiegające się o wsparcie w ramach RPO WSL muszą realizować projekt na terenie Województwa Śląskiego. W celu zapewnienia, że udzielona pomoc będzie służyła rozwojowi Województwa Śląskiego, przedsiębiorstwo w momencie wypłaty pomocy musi mieć zakład lub oddział na terenie Województwa Śląskiego.

W ramach działania nie przewidziano wsparcia dla projektów realizowanych w ramach partnerstwa.

 

Działanie 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej

Planowany termin rozpoczęcia naborów: lipiec – sierpień 2016r.

 

Celem działania jest zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno – komunikacyjnych w procesach biznesowych mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach.

Instytucja zarządzająca - Zarząd Województwa Śląskiego

Instytucja pośrednicząca i podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków- Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie

 

TYP BENEFICJENTA

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

TYP PROJEKTU

1. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych w procesach biznesowych przedsiębiorstw.

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) - do 50%.

Minimalny wkład własny beneficjenta jest uzależniony od zastosowanej podstawy prawnej udzielenia pomocy.

Podmiotami uprawnionymi do otrzymania wsparcia w ramach przedmiotowego działania będą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa ubiegające się o wsparcie w ramach RPO WSL muszą realizować projekt na terenie Województwa Śląskiego. W celu zapewnienia, że udzielona pomoc będzie służyła rozwojowi Województwa Śląskiego, przedsiębiorstwo w momencie wypłaty pomocy musi mieć zakład lub oddział na terenie Województwa Śląskiego.

W ramach działania nie przewidziano wsparcia dla projektów realizowanych w ramach partnerstwa.

Działanie umożliwi przedsiębiorcom z kategorii MŚP wprowadzić, rozbudować lub zmodernizować model gospodarki elektronicznej. Przedsiębiorstwa w wyniku realizacji projektu będą mogły prowadzić zarządcze, operacyjne oraz pomocnicze procesy biznesowe w oparciu o najnowsze rozwiązania informacyjno – komunikacyjne, dzięki czemu nastąpi automatyzacja oraz optymalizacja m.in. zawierania kontraktów, przesyłania dokumentów, pozyskiwania nowych kontaktów, planowania, zarządzania informacją, zasobami, finansami oraz sprzedaży.

Z powyższego wynika, że w ramach realizowanych projektów będzie można uzyskać wsparcie na nabycie narzędzi informatycznych, które będą wspierać prowadzenie biznesu, zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i na zewnątrz - wspierane będą inwestycje, w wyniku których przedsiębiorstwa z kategorii MŚP będą mogły prowadzić sprzedaż produktów i usług w Internecie, świadczyć e-usługi, współpracować z innymi przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne oraz implementować lub modernizować pozostałe procesy biznesowe przy wykorzystaniu TIK.

Wsparcie w ramach przedmiotowego działania nie będzie obejmowało dostępu do Internetu. Budowa sieci dostępowych planowana jest z poziomu krajowego (Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020).

 

Priorytet IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Działanie 4.4 Wysokosprawna kogeneracja

 

Planowany termin rozpoczęcia naborów: lipiec – sierpień 2016r.

 

Celem działania jest zwiększenie udziału produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji.

Instytucja zarządzająca - Zarząd Województwa Śląskiego

Instytucja Pośrednicząca: nie dotyczy

Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków- Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

TYP BENEFICJENTA

1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;

3. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);

4. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną;

5. Szkoły wyższe;

6. Organizacje pozarządowe;

7. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;

8. Towarzystwa budownictwa społecznego;

9. Przedsiębiorcy.

 

TYP PROJEKTU

1. Budowa i modernizacja instalacji do produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji.

 

Maksymalny poziomu dofinasowania – 85%.

Minimalny wkład własny beneficjenta – 15%.

 

Wspierane będą działania polegające na produkcji energii poprzez wykorzystanie (budowę) wysokosprawnych źródeł kogeneracyjnych, opartych o źródła energii inne aniżeli OZE, węgiel kamienny i brunatny (np. gaz ziemny, olej). Przewiduje się możliwość wsparcia zabudowy układów energetycznych wykorzystujących metan z odmetanowania kopalń jako wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wynikających z RIS WSL 2013-2020.

Wsparcie otrzyma budowa, uzasadnionych pod względem ekonomicznym, nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji oraz innych małych obiektów i urządzeń energetycznego spalania (tj. lokalne kotłownie) o jak najmniejszej z możliwych emisji CO2oraz innych zanieczyszczeń powietrza (tj. PM 10). W przypadku nowych instalacji powinno zostać osiągnięte co najmniej 10% efektywnościenergetycznej w porównaniu do rozdzielonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii. Dodatkowo, wszelka przebudowa istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację oraz innych małych obiektów i urządzeń energetycznego spalania musi skutkować redukcją CO2 o co najmniej 30% w porównaniu do istniejących instalacji.

Ponadto, dopuszczona jest pomoc inwestycyjna dla wysokosprawnych instalacji spalających paliwa kopalne pod warunkiem, że te instalacje nie zastępują urządzeń o niskiej emisji CO2, a inne alternatywne rozwiązania byłyby mniej efektywne i bardziej emisyjne.

 

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy

Działanie 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego

 

Poddziałanie 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat

 

Planowany termin rozpoczęcia naborów: czerwiec 2016r.

Celem poddziałania jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 roku życia.

Instytucja zarządzająca - Zarząd Województwa Śląskiego

Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków - Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

 

TYP BENEFICJENTA

Wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych, nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 

TYPY PROJEKTÓW

1. Tworzenie i funkcjonowanie podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych), klubów dziecięcych i punktów dziennej opieki;

2. Tworzenie nowych miejsc opieki w podmiotach opieki nad dzieckiem do lat 3 już istniejących;

3. Tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi w innych formach opieki wymienionych w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3 obejmujące:

a. sprawowanie opieki przez nianię,

b. sprawowanie opieki przez opiekuna dziennego;

4. Pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, dla których obowiązek opieki nad dziećmi stanowi barierę w dostępie do rynku pracy.

Maksymalny poziomu dofinasowania – 88%

Minimalny wkład własny beneficjenta – 12%

 

Standardy odnośnie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych, opieki i edukacji, według których będzie sprawowana opieka nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych i przez dziennego opiekuna, jakości wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych muszą być zgodne z warunkami i standardami jakości zawartymi w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, z póź. zm.) oraz w aktach wykonawczych do ustawy.

 

Wkład w postaci finansowej może być wnoszony w formie środków pozyskanych przez podmiot będący beneficjentem z innych programów krajowych/ regionalnych /lokalnych, pod warunkiem, że zasady realizacji tych programów nie zabraniają wnoszenia ich środków do projektów EFS. Przykładem takiego programu jest Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”.

 

Beneficjent będzie zobowiązany do zachowania trwałości utworzonych w ramach projektu miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu, określonej w umowie o dofinansowanie projektu. Trwałość powinna być rozumiana jako instytucjonalna gotowość miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do świadczenia usług w ramach utworzonych w projekcie miejsc opieki.

 

Finansowanie działalności nowoutworzonych miejsc opieki wynosi maksymalnie 24 miesiące.

 

Pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi ze środków EFS trwa nie dłużej niż 12 m.

 

 

Działanie 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników

 

Poddziałanie 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa

 

Planowany termin rozpoczęcia naborów: lipiec i sierpień 2016r.

Celem poddziałania jest poprawa kompetencji i kwalifikacji kadr pracowniczych przedsiębiorstw sektora MŚP zgodnie z ich potrzebami.

 

Instytucja zarządzająca - Zarząd Województwa Śląskiego

Instytucja pośredniczącai podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków- Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

 

TYP BENEFICJENTA

Wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych, nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 

TYPY PROJEKTÓW

1. Dostarczenie usług rozwojowych doradczych, szkoleniowych zgodnych z potrzebami przedsiębiorstwa (m.in.: usług w zakresie wsparcia kapitałowego, zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej, budowania i rozwoju biznesu, organizacyjnych, ekonomiczno-finansowych, prawnych, marketingowych, w zakresie zarządzania strategicznego, audytów strategicznych, szkolenia z transferu i komercjalizacji wiedzy oraz ochrony własności przemysłowej);

2. Wspieranie rozwoju kwalifikacji pracowników zgodnie z potrzebami pracodawców.

 

Maksymalny poziomu dofinasowania – 85%

Minimalny wkład własny beneficjenta – 15%

 

Pozostałe warunki realizacji projektów w ramach Działania zostaną uregulowane w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorstw i pracowników do zmian na lata 2014-2020 w zakresie zgodnym z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 uchwalonym przez Zarząd Województwa Śląskiego i zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 18 grudnia 2014 r., któreokreślają m.in.:

- dopuszczalne formy wsparcia realizowane w ramach typów operacji wspierających procesy adaptacyjne i modernizacyjne w regionie; - warunki dofinansowania usługi rozwojowej; - warunki funkcjonowania Rejestru Usług Rozwojowych; oraz w Regulaminie Konkursu.

 

Zgodnie z zapisami RPO WSL 2014-2020 wsparcie rozwojowe dla przedsiębiorstw nie jest udzielane dużym przedsiębiorstwom.

 

 

Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy

 

Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej

 

Planowany termin rozpoczęcia naborów: I luty 2016r. ; II wrzesień 2016r.

 

Celem poddziałania jest poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy.

 

Instytucja zarządzająca - Zarząd Województwa Śląskiego

Instytucja pośrednicząca – nie dotyczy Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków - Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

 

TYP BENEFICJENTA

Wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych, nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 

TYPY PROJEKTÓW

1. Opracowywanie programów zdrowotnych dot. rehabilitacji leczniczej, ułatwiających powroty do pracy i utrzymanie zatrudnienia we współpracy z pracodawcami;

2. Wdrażanie programów zdrowotnych dot. rehabilitacji leczniczej, ułatwiających powroty do pracy i utrzymanie zatrudnienia we współpracy z pracodawcami;

3. Wdrażanie programów zdrowotnych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów m.in. jelita grubego, piersi, szyjki macicy;

4. Wdrażanie programów zdrowotnych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu;

5. Działania ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowych;

6. Działania w zakresie przekwalifikowania osób starszych pracujących w trudnych warunkach, pozwalające im na zdobycie kwalifikacji do wykonywania prac, które będą uwzględniały ich umiejętności i stan zdrowia.

 

Maksymalny poziomu dofinasowania – 88%

Minimalny wkład własny beneficjenta – 12%

 

Warunkiem otrzymania wsparcia w zakresie świadczenia usług zdrowotnych będzie pozytywna opinia Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia, zgodność z Planem działań w sektorze zdrowia. Ponadto, konieczność realizacji danego wsparcia musi być zgodna z kierunkami wskazanymi w Krajowych strategicznych ramach polityki w obszarze ochrony zdrowia (Policy Paper). Wsparcie w zakresie zdrowia musi również wpisywać się w Regionalny Program Polityki Zdrowotnej, który zostanie opracowany przez Samorząd Województwa Śląskiego.

Każdorazowo decyzja o dofinansowaniu realizacji programu zdrowotnego będzie poprzedzana analizą epidemiologiczną terytorium i grup docelowych z uwzględnieniem odpowiednich dla danego programu elementów: skali zapadalności, czynników wykluczających z rynku pracy, wieku, płci oraz profilu zawodowego osób planowanych do objęcia programem zdrowotnym. Działania uwzględniać będą kompleksową realizację wsparcia w zakresie profilaktyki zdrowotnej, z uwzględnieniem zaangażowania wielu podmiotów w realizacji zadań i efektywnych form docierania do priorytetowych grup docelowych w celu osiągnięcia maksymalnych efektów.

Promocja i edukacja zdrowotna, jako uzupełnienie działań wskazanych w pkt 1 – 5, obejmuje m.in.:

- akcje profilaktyczne,

- akcje promujące zdrowy tryb życia z elementami edukacyjnymi.

 

 

Priorytet IX Włączenie społeczne

 

Działanie 9.1 Aktywna integracja

 

Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

Planowany termin rozpoczęcia naborów: czerwiec 2016r.

 

Celem poddziałania jest wzrost zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem.

 

Instytucja zarządzająca - Zarząd Województwa Śląskiego

Instytucja pośrednicząca – nie dotyczy

Podmioty odpowiedzialne za nabór i ocenę wniosków - Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

 

TYP BENEFICJENTA

Wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych, nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 

TYPY PROJEKTÓW

1. Kompleksowe działania na rzecz integracji osób, rodzin, grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji (edukacyjnych, społecznych, zawodowych, z uwzględnieniem realizacji PAI) ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową;

2. Wsparcie społeczno-zawodowe osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wykorzystanie potencjału podmiotów reintegracyjnych, tj. w już funkcjonujących Centrach Integracji Społecznej, Klubach Integracji Społecznej, Zakładach Aktywności Zawodowej, Warsztatach Terapii Zajęciowej, w tym tworzenie miejsc pracy zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami;

3. Wsparcie dla tworzenia nowych podmiotów w ramach których prowadzona będzie aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami, tj.:

a. Centrum Integracji Społecznej,

b. Klubu Integracji Społecznej,

c. Zakładu Aktywności Zawodowej,

d. Warsztatu Terapii Zajęciowej.

4. Kompleksowe programy integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;

5. Kompleksowe programy aktywizacji skierowane do osób usamodzielnianych, w tym: młodzieży z ośrodków wychowawczych i socjoterapii, mających na celu poprawę szans adaptacyjnych poprzez organizację dodatkowego wsparcia w zakresie umiejętności społecznych i zawodowych.

 

 

Maksymalny poziomu dofinasowania – 95%

Minimalny wkład własny beneficjenta – 5%

 

Osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędach pracy, dla których został ustalony I lub II profil pomocy w Osi IX Włączenie społeczne mogą być odbiorcami wsparcia wyłącznie o charakterze społecznym.

 

Podczas przeprowadzanej rekrutacji Wnioskodawcy są zobowiązani do preferowania następujących uczestników do projektów:

a. osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi,

b. osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek podanej przy definicji osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem w Słowniku terminologicznym,

c. osób lub rodzin korzystających z PO PŻ, pod warunkiem że zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ.

 

Podejmowane w ramach Działania 9.1 typy projektów służą osiągnięciu tzw. efektywności społeczno-zatrudnieniowej (definicja została podana w Słowniku terminologicznym). Minimalne poziomy efektywności społeczno-zatrudnieniowej będą określane indywidualnie dla każdego z konkursów/nabór w ramach kryteriów wyboru projektów. Wnioskodawca jest zobowiązany do zachowania trwałości utworzonych w ramach projektu podmiotów po zakończeniu realizacji projektu, co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu. Trwałość powinna być rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotów do świadczenia usług.

 

Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

Poddziałanie 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych

 

Planowany termin rozpoczęcia naborów: listopad 2016r.

 

Celem poddziałania jest wzrost dostępności do usług zdrowotnych w regionie.

 

Instytucja zarządzająca - Zarząd Województwa Śląskiego

Instytucja pośrednicząca – nie dotyczy

Podmioty odpowiedzialne za nabór i ocenę wniosków - Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

 

TYP BENEFICJENTA

Wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych, nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 

 

 

TYPY PROJEKTÓW

1. Działania przeciwdziałające negatywnym procesom demograficznym poprzez zapewnienie dostępu do usług zdrowotnych w zakresie:

a. kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem,

b. wczesnej diagnostyki i leczenia wad rozwojowych dzieci,

c. diagnozowania i leczenia chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży zwiększających zagrożenie ubóstwem w przyszłości,

d. opracowania i wdrożenia programów rehabilitacji leczniczej dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych;

2. Działania w zakresie deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z kierunkami określonymi w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze zdrowia na lata 2014-2020.

 

Maksymalny poziomu dofinasowania – 93%

Minimalny wkład własny beneficjenta – 7%

 

Podczas przeprowadzanej rekrutacji Wnioskodawcy są zobowiązani do preferowania następujących uczestników do projektów:

a. osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi,

b. osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek podanej przy definicji osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem w Słowniku terminologicznym,

c. osób lub rodzin korzystających z PO PŻ, pod warunkiem że zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ.

Podejmowane w ramach Działania 9.2 typy projektów mogą służyć osiągnięciu tzw. efektywności społeczno-zatrudnieniowej (definicja została podana w Słowniku terminologicznym).

 

Minimalne poziomy efektywności społeczno-zatrudnieniowej, o ile w ramach typów operacji będą realizowane instrumenty aktywizacji zawodowej, zostaną określane indywidualnie dla każdego z konkursów/nabór w ramach kryteriów wyboru projektów.

 

 

Priorytet X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna

 

Działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych

Poddziałanie 10.2.4 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie.

Planowany termin rozpoczęcia naborów: sierpień i wrzesień 2016 r.

 

Celem poddziałania jest ulepszenie dostępu do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem.

Instytucja zarządzająca - Zarząd Województwa Śląskiego

Instytucja pośrednicząca – nie dotyczy

Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków - Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

TYP BENEFICJENTA

1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;

3. Podmioty działające na zlecenie samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych.

4. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;

5. Organizacje pozarządowe;

6. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej);

7. Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie;

8. Instytucje kultury

9. Lokalne Grupy Działania

10. Przedsiębiorcy

 

TYPY PROJEKTÓW

1. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach w celu adaptacji ich na mieszkania socjalne, wspomagane i chronione.

2. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach na potrzeby utworzenia centrów usług społecznościowych.

Maksymalny poziomu dofinasowania – 85% Minimalny wkład własny beneficjenta – 15%.

Inwestycje dotyczące mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, muszą być realizowane w oparciu o istniejącą infrastrukturę, w powiązaniu z procesem aktywizacji społeczno-zawodowej, mającym na celu usamodzielnienie ekonomiczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W ramach działania 10.2 dopuszcza się realizację inwestycji polegających na łączeniu dwóch typów projektów.

Roboty budowlane w zdegradowanych budynkach w celu adaptacji ich na mieszkania socjalne, wspomagane i chronione jest możliwa również w przypadku pojedynczych lokali.

W działaniu 10.2 jest możliwość wyposażenia centrum usług społecznościowych oraz mieszkań socjalnych, wspomaganych i chronionych.

Realizacja projektów w ramach ww. typów projektów jest uzależniona od realizacji projektu z zakresu usług społecznych, finansowanych w ramach EFS, a dotyczących określonej grupy społecznej, dotkniętej dysfunkcją lub wykluczeniem. Wsparcie inwestycyjne projektów z EFRR ma charakter uzupełniający (dodatkowy) i możliwe jest wyłącznie w powiązaniu z działaniami realizowanymi z EFS, które pełnią rolę wiodącą względem EFRR. Tak więc projekty muszą wykazywać charakter przedsięwzięć kompleksowych, koordynujących interwencję infrastrukturalną z wsparciem realizowanym w ramach EFS.

W ramach działania 10.2 nie ma możliwości budowy nowych obiektów.

 

Działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

 

Poddziałanie 10.3.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie

 

Planowany termin rozpoczęcia naborów: sierpień i wrzesień 2016 r.

Celem poddziałania jest zwiększenie aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej rewitalizowane tereny.

Instytucja zarządzająca - Zarząd Województwa Śląskiego

Instytucja pośrednicząca – nie dotyczy

 

Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków - Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

TYP BENEFICJENTA

1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;

3. Podmioty działające na zlecenie samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych.

4. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;

5. Organizacje pozarządowe;

6. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej);

7. Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie;

8. Instytucje kultury

9. Lokalne Grupy Działania

10. Przedsiębiorcy

 

TYPY PROJEKTÓW

1. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach poprzemysłowych/ powojskowych/popegeerowskich/ pokolejowych wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.

2. Zagospodarowywanie przestrzeni miejskich, w tym roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.

3. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.

 

Maksymalny poziomu dofinasowania – 85% Minimalny wkład własny beneficjenta – 15%.

Proces rewitalizacji powinien być prowadzony we współpracy podmiotów reprezentujących wszystkie sektory życia społeczno-gospodarczego: podmiotów publicznych (na czele z samorządem gminy), lokalnych przedsiębiorców, osób prywatnych oraz organizacji pozarządowych, a także kościołów. Rewitalizacja ma charakter kompleksowy, to znaczy, że w jej ramach prowadzony jest szereg wielowątkowych, wzajemnie uzupełniających się i wzmacniających działań, mających na celu wywołanie jakościowej pozytywnej zmiany na zidentyfikowanym obszarze.

Działania dotyczące rewitalizacji obejmują zatem w głównej mierze zdegradowane obszary miejskie, zmierzające do wyrównywania społecznych różnic.

 

W ramach działania 10.3 nie ma możliwości budowy nowych budynków.

Jako, iż każda ze społeczności charakteryzujesię innymi potrzebami, ich diagnoza powinna zawierać się w kompleksowym Programie Rewitalizacji tworzonym przy zaangażowaniu wszystkich aktorów lokalnej sceny: zarówno władzy samorządowej, biznesu i organizacji obywatelskich jak i samych mieszkańców.

 

Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia – w ramach tego typu projektów dopuszcza się modernizację części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych tylko jako część większego projektu mającego na celu rewitalizację zubożonych obszarów publicznych.

 

W ramach projektów typu 1-3 możliwy jest zakup wyposażenia.

 

 

Priorytet XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego

 

Planowany termin rozpoczęcia naborów: listopad 2016 r.

Celem poddziałania jest wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego.

Instytucja zarządzająca - Zarząd Województwa Śląskiego

Instytucja pośrednicząca – nie dotyczy

 

Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków - Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

 

TYP BENEFICJENTA

Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 

 

 

TYPY PROJEKTÓW

1. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów;

2. Tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu (w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami);

3. Realizacja kompleksowych programów wspomagających szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcia ucznia młodszego;

4. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów.

 

Maksymalny poziomu dofinasowania – 90% Minimalny wkład własny beneficjenta – 10%.

Wsparcie w ramach wszystkich typów projektów jest dokonywane na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty w tym zakresie. Diagnoza powinna być przygotowana i przeprowadzona przez szkołę, placówkę systemu oświaty lub inny podmiot prowadzący działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym oraz zatwierdzona przez organ prowadzący. Podmiot przeprowadzający diagnozę powinien mieć możliwość skorzystania ze wsparcia instytucji systemu wspomagania pracy szkoły, tj. placówki doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej, biblioteki pedagogicznej.

 

Wsparcie udzielane w ramach typów projektów 1 i 2 zostanie skierowane do szkół lub placówek systemu oświaty, które osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne. Zakres danych podlegających ocenie oraz sposób ich pomiaru zostanie określoną każdorazowo określone przez Instytucję Organizującą Konkurs za pomocą kryterium dostępu i jego definicji.

Działania w ramach typu projektu nr 3 w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z wyłączeniem wsparcia udzielanego na rzecz ucznia młodszego lub ucznia z niepełnosprawnością, obejmą II etap edukacyjny (klasy IV-VI szkoły podstawowej) oraz III etap edukacyjny (gimnazjum). Wsparcie ucznia młodszego oraz ucznia z niepełnosprawnością może być realizowane na wszystkich etapach edukacyjnych.

Wsparcie w ramach typu projektu nr 4 obejmuje przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy.

 

Wyposażenie szkół lub placówek w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK oraz związane z tym podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli, nie może być realizowane, jako samodzielne zadanie w projekcie. Jest możliwe, o ile stanowi element niezbędny do realizacji zaplanowanego wsparcia uczniów.

 

W ramach Poddziałania nie jest możliwe udzielanie pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

 

 

 

 

 

Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów

 

Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego

 

Planowany termin rozpoczęcia naborów: listopad 2016 r.

Celem poddziałania jest wzrost zatrudnienia wśród absolwentów szkół i placówek kształcenia zawodowego poprzez poprawę efektywności realizowanego wsparcia.

Instytucja zarządzająca - Zarząd Województwa Śląskiego

Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków - Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

TYP BENEFICJENTA

Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 

TYPY PROJEKTÓW

1. Poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami, poprzez:

a. doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu,

 

b. podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia,

c. rozwój współpracy szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym,

d. rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego;

 

2. Realizacja działań w zakresie stworzenia w szkole i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe warunków kształcenia zawodu, odzwierciedlających naturalne warunki pracy.

 

Maksymalny poziomu dofinasowania – 95% Minimalny wkład własny beneficjenta – 5%.

W ramach Działania wsparcie udzielane jest nauczycielom zawodu i instruktorom praktycznej nauki zawodu. Instytucja Organizująca Konkurs zapewni preferencję dla realizacji w pierwszej kolejności studiów podyplomowych lub kursów kwalifikacyjnych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela kształcenia zawodowego w ramach zawodów nowo wprowadzonych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, zawodów wprowadzonych w efekcie modernizacji oferty kształcenia zawodowego albo tworzenia nowych kierunków nauczania lub zawodów, na które występuje deficyt na regionalnym lub lokalnym rynku pracy oraz braki kadrowe wśród nauczycieli kształcenia zawodowego.

 

Działania realizowane na rzecz uczniów szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe w ramach Działania muszą być prowadzone z uwzględnieniem indywidulanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów i słuchaczy objętych wsparciem.

 

Zakres wsparcia udzielany jest:

- na realizację praktyk zawodowych i staży zawodowych. Instytucja Organizująca Konkurs preferować będzie projekty, w których pracodawcy partycypują finansowo w wymiarze 5% w kosztach organizacji i prowadzenia praktyki zawodowej lub stażu zawodowego.

- na rzecz tworzenia w szkołach lub placówkach prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów obejmuje wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego.

- na rzecz rozwoju współpracy szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym.

 

Projekty związane z zakupem sprzętu lub infrastruktury (w ramach cross-financingu) w szkołach i placówkach edukacyjnych będą finansowane wyłącznie, jeżeli zostanie zagwarantowana trwałość inwestycji z EFS.

 

 

Działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych

Planowany termin rozpoczęcia naborów: styczeń i luty 2016r.

Celem działanie jest spowodowanie wzrostu zatrudnienia wśród absolwentów szkół i placówek kształcenia zawodowego poprzez poprawę efektywności realizowanego wsparcia.

Instytucja zarządzająca - Zarząd Województwa Śląskiego

Instytucja pośrednicząca i podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków - Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

 

TYP BENEFICJENTA

Wszystkie podmioty prowadzące lub zamierzające rozpocząć kształcenie osób dorosłych - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym:

1. Szkoły ponadgimnazjalne prowadzące kształcenie dla dorosłych i placówki prowadzące kształcenie zawodowe;

2. Placówki kształcenia ustawicznego;

3. Placówki kształcenia praktycznego;

4. Centra kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzące kształcenie dla dorosłych;

5. Organy prowadzące szkół i placówek objętych katalogiem beneficjentów;

6. Pracodawcy/przedsiębiorcy/uczelnie;

7. Zrzeszenia i stowarzyszenia rzemieślnicze i zawodowe;

8. Podmioty wskazane w art. 62 a ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (organ prowadzący szkoły dla dorosłych, szkoły prowadzące kształcenie zawodowe lub placówki, o których mowa w art. 2 pkt. 3a – placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych; może je połączyć w zespół, zwany „centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego”).

 

 

 

TYPY PROJEKTÓW

1. Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla osób dorosłych, zainteresowanych zdobyciem nowej kwalifikacji lub szkolenia przygotowujące do egzaminu sprawdzającego, czeladniczego lub mistrzowskiego;

2. Kursy umiejętności zawodowych;

3. Pozaszkolne formy rozwoju kompetencji ogólnych, w tym kursy kompetencji ogólnych – możliwy do realizacji wyłącznie w powiązaniu z kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi;

4. Kursy, inne niż wymienione, umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

5. Programy formalnej oceny i potwierdzania umiejętności/wiedzy uzyskanych w sposób pozaformalny i nieformalny w odniesieniu do kwalifikacji zawodowych;6. Kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych, z własnej inicjatywy zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem wykształcenia i kwalifikacji zawodowych; 7. Realizacja działań w zakresie stworzenia w szkole prowadzącej kształcenie dla dorosłych i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe dla dorosłych warunków kształcenia zawodu – możliwy do realizacji wyłącznie z typami 1-6; 8. Poprawa jakości edukacji w szkołach prowadzących kształcenie dla dorosłych i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe dla dorosłych we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami, w tym doskonalenie umiejętności nauczycieli zawodu. 9. Tworzenie i rozwój centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz wsparcie usług edukacyjnych realizowanych przez te podmioty lub inne zespoły realizujące zadania* zbieżne zzadaniami CKZiU na rzecz kształcenia zawodowego, a także podejmujących działania w zakresie poradnictwa edukacyjno - zawodowego i informacji zawodowej poprzez: a. przygotowanie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji CKZiU lub innego zespołu realizującego zadania* zbieżne z zadaniami CKZiU dla określonej branży; b. wsparcie realizacji zadań dla określonych branż przez CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania* zbieżne z zadaniami CKZiU. CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania* zbieżne z zadaniami CKZiU będą tworzone w branżach kluczowych z punktu widzenia rozwoju gospodarki regionalnej, w branżach, w których na szeroką skalę występują problemy z rekrutacją wykwalifikowanych pracowników, w branżach szybkiego wzrostu lub w tzw. inteligentnych specjalizacjach. Branże, o których mowa powyżej zostaną wskazane w Regulaminie konkursu.

Typ wsparcia możliwy do realizacji w powiązaniu z co najmniej jednym typem 1-6.

* inne zespoły realizujące zdania - to placówki kształcenia ustawicznego (CKU), placówki kształcenia praktycznego (CKP), ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego.

 

Maksymalny poziomu dofinasowania – 90%.

Minimalny wkład własny beneficjenta – 10%.

 

Pozostałe warunki realizacji projektów w ramach Działania zostaną uregulowane w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, które określają m.in.:

- zakres udzielanego wsparcia;

- grupę docelową;

- zakres realizacji szkoleń i kursów

oraz w Regulaminie konkursu.

 

Powyższe Działanie związane jest ze zwiększeniem powiązania systemu edukacji i umiejętności osób dorosłych z potrzebami rynku pracy, obejmuje formy wsparcia, które pozwolą zwiększyć dostęp do edukacji formalnej, jak i różnych form edukacji pozaformalnej. Rozwiązanie to ma pomóc w lepszym dopasowaniu oferty kształcenia do potrzeb mieszkańców regionu oraz potrzeb gospodarki regionu.

 

Limit wydatków związanych z doposażeniem szkół prowadzących kształcenie dla dorosłych i placówek kształcenia zawodowego dla dorosłych w sprzęt niezbędny do realizacji kształcenia zawodowego nie przekroczy 20% całkowitej alokacji PI 10iv (włączając cross-financing).

 

Działania w zakresie wyposażenia/doposażenia szkół prowadzących kształcenie dla dorosłych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne będą uzależnione od diagnozy zapotrzebowania odbiorców wsparcia na tego typu działania oraz będą zgodne ze standardem wyposażenia określonym w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w obszarze edukacji.

 

Ze środków na wyposażenie/doposażenie szkół prowadzących kształcenie dla dorosłych i placówek kształcenia zawodowego dla dorosłych będą mogły skorzystać wyłącznie te szkoły/placówki, które nie korzystały z analogicznych działań przewidzianych w ramach RPO WSL.

 

 

Działanie 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych

 

Poddziałanie 11.4.3 Kształcenie ustawiczne

Planowany termin rozpoczęcia naborów: październik i listopad 2016 r.

Instytucja zarządzająca - Zarząd Województwa Śląskiego

Instytucja pośrednicząca i podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków - Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Celem poddziałania jest wzrost kwalifikacji i kompetencji w zakresie umiejętności cyfrowych i języków obcych dorosłych mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności osób starszych oraz osób o niskich kwalifikacjach.

TYP BENEFICJENTA

Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

TYPY PROJEKTÓW

1. Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarze umiejętności ICT i znajomości języków obcych.

 

Maksymalny poziomu dofinasowania – 85% Minimalny wkład własny beneficjenta – 15%.

 

Wsparcie kierowane jest do osób pracujących tj.:

a. pracowników w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 i 1662),

b. osób świadczących usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 i 827) stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło.

 

Zachowując linię demarkacyjną pomiędzy Osiami Priorytetowymi, osoby bezrobotne oraz nieaktywne zawodowo będą mogły być wspierane w powyższym zakresie w projektach realizowanych w ramach Działań 7.1 oraz 7.2.

 

W przypadku szkoleń i kursów realizowanych w zakresie języków obcych, kursy lub szkolenia muszą kończyć się otrzymaniem certyfikatu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie przez uczestników/ uczestniczki projektu określonego poziomu biegłości językowej, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego;

 

W przypadku szkoleń i kursów realizowanych w zakresie umiejętności dotyczących ICT, zakres wsparcia musi obejmować kursy lub szkolenia kończące się certyfikatem zewnętrznym potwierdzającym zdobycie przez uczestników projektu określonych kompetencji cyfrowych zgodnie z zaplanowanymi we wniosku o dofinansowanie projektu etapami.

 

Pozostałe warunki realizacji projektów w ramach Działania zostały uregulowane w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, które określają m.in.:

- zakres i standardy udzielanego wsparcia;

- grupę docelową;

- zakres realizacji szkoleń i kursów

oraz będą wskazane w Regulaminie konkursu.

Wojewódzki Urząd Pracy KatowiceŚląskie Centrum PrzedsiębiorczościUząd MarszałkowskiSerwis Regionalnego Programu Województwa ŚląskiegoMinisterstwo RozwojuFundusze Europejskie Częstochowskie Organizacje Pozarzadowe