Dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
Działanie 1.2.
Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju
Instytucja Pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy


BENEFICJENCI:
Instytucje rynku pracy zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

 • publiczne służby zatrudnienia,

 • Ochotnicze Hufce Pracy,

 • agencje zatrudnienia,

 • instytucje szkoleniowe,

 • instytucje dialogu społecznego,

 • instytucje partnerstwa lokalnego

 

GRUPA DOCELOWA: Osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET, w tym w szczególności osoby niezarejestrowane w urzędach pracy.

 

TYPY PROJEKTÓW:

Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych (bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym w szczególności osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy) poprzez:

1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie

określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne):

- identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych,

- kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych,

2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:

- kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy,

- nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku

pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia,

3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez

pracodawców:

- nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w

zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskich Ramach Jakości Praktyk i Staży,

- wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem),

4. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES):

- wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalających na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, min. poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług (np. Europejskie i Polskie Ramy Jakości Praktyk i Staży),

- wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub

wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów

dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie,

5. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych:

- niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode niepełnosprawne w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.

6. Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia:

- wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i

szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe.

 

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
Działanie 1.3. Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju
Instytucja Pośrednicząca:
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej


BENEFICJENCI:

- instytucje rynku pracy zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy :

-publiczne służby zatrudnienia,

- Ochotnicze Hufce Pracy,

- agencje zatrudnienia,

- instytucje szkoleniowe,

- instytucje dialogu społecznego ,

-instytucje partnerstwa lokalnego.

- jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135),

- młodzieżowe ośrodki wychowawcze,

- młodzieżowe ośrodki socjoterapii,

- specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,

- specjalne ośrodki wychowawcze,

- domy samotnej matki,

- Centralny Zarząd Służby Więziennej

 

GRUPA DOCELOWA: osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku 15- 29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET z następujących grup docelowych:

- młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem:

- wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach

pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych,

- wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe,

- wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności

ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej,

- matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),

- absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu),

- absolwenci specjalnych ośrodków szkolnowychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu),

- matki przebywające w domach samotnej matki,

- osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).

 

TYPY PROJEKTÓW:

Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych (bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym w szczególności osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy) poprzez:

1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne):

- identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w

zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych,

- kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z

kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania

rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych,

2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:

- kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji

formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy,

- nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku

pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in.

poprzez wysokiej jakości szkolenia,

3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez

pracodawców:

- nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskich Ramach Jakości Praktyk i Staży,

- wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia

stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem),

4. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej

(uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES):

- wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia

w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalających na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, min. poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług (np. Europejskie i Polskie Ramy Jakości Praktyk i Staży),

- wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m. in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m. in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie,

5. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych:

- niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode niepełnosprawne w zakresie zdobycia i utrzymania

zatrudnienia, m. in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca

spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.

6. Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia:

- wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i

szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe.

 

 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Działanie 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Śląskiego
Instytucja Pośrednicząca:

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

 • Zarząd Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (Poddziałanie 7.3.1.)

- Zarząd Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (Poddziałanie 7.3.2.)
- Prezydent Miasta Bielska-Białej (Poddziałanie 7.3.2.)
- Prezydent Miasta Częstochowy (Poddziałanie 7.3.2.)BENEFICJENCI:

Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) oraz publicznych służb zatrudnienia.

 

GRUPA DOCELOWA: Osoby po 29 roku życia, planujące rozpocząć działalność gospodarczą tj. osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, zwłaszcza te należące co najmniej do jednej z poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup:

 • osoby powyżej 50 roku życia;

 • kobiety;

 • osoby niepełnosprawne;

 • osoby długotrwale bezrobotne;

 • osoby o niskich kwalifikacjach.

 

TYPY PROJEKTÓW:

 1. Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 2. Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności

 3. Wsparcie pomostowe

 

 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Działanie 7.5. Wsparcie osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej poprzez instrumenty finansowe

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Śląskiego

BENEFICJENCI:

Podmioty wdrażające instrumenty finansowe

 

GRUPA DOCELOWA: Osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo planujące rozpocząć działalność gospodarczą.

 

TYPY PROJEKTÓW:

1. Preferencyjne pożyczki dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.

2. Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności.

Wojewódzki Urząd Pracy KatowiceŚląskie Centrum PrzedsiębiorczościUząd MarszałkowskiSerwis Regionalnego Programu Województwa ŚląskiegoMinisterstwo RozwojuFundusze Europejskie Częstochowskie Organizacje Pozarzadowe